3

3

تالار آکادمی در هنگام سپردن جایزه، از چپ به راست در ردیف نخست: پرفسور نور علیوف، پرفسور اکبر تورسنوف و مومن قناعت (چکامه‌سرا و ادب‌دان نامور).

0

دیدگاهی بنویسید.

رایانشانی شما پخش‌ نخواهد شد.


*