بارگیری «خودآموز كردی كرمانجی» چنگیز پهلوان

Kurmanji

پهلوان، چنگیز (1392)؛ خودآموز كردی كرمانجی (مجموعه‌ی زبانهای حوزه‌ی تمدن ایرانی).

«خودآموز كردی كرمانجی»، نوشته‌ی دکتر چنگیز پهلوان –بنیادگذار نگره‌ی حوزه‌ی تمدن ایرانی-  است که در بهار 1392 چاپ شده و در مجموعه‌ی زبانهای حوزه‌ی تمدن ایرانی جا گرفته است.

پهلوان در بخشی از پیشگفتار این کتاب نوشته است:

«1) کتاب حاضر محصول نگاه این قلم است به‌یکی دیگر از جلوه‌های حوزه‌ی تمدن ایرانی. آنچه در اینجا آمده است بازده مطالعات پراکنده و اقامتی کوتاه در دیار بکر است. در آنجا با آموزگاران انستیتوی کرد سروکار داشتم و در محضرشان مطالبی مقدماتی آموختم. آن قدر توان مالی نداشتم که بر مدت اقامت خود بیفزایم و وارد ریزه‌کاریها خاصه لهجه‌های رایج در آن منطقه شوم. در نتیجه رو آوردم به مطالعه‌ی زبان کرمانجی از طریق زبانهای گوناگون خاصه آلمانی، فرانسه، انگلیسی، ترکی و کردی.

2) هدفم از این مطالعات در آغاز چیزی نبود جز آشنایی بیشتر با نقش زبانهای کردی در عرصه‌ی تمدن ایرانی. اما اندکی پسانتر دریافتم یادداشتهایی را که فراهم آورده بوده‌ام می‌توانم با کمی ‌آرایش و ویرایش و پیرایش در اختیار دیگران نیز بگذارم. شاید که مفید افتند. در حین کار در ضمن دیدم محققان و پژوهشگران کتابهای دستور زبان کرمانجی تمرینها و جمله‌های آموزشی سودمندی گرد آورده‌اند که نادیده گرفتن آنها خطاست و از این گذشته نیازمند صرف وقت و هزینه‌ی بسیار است. این هر دو از توان من خارج بود و در همان حال غیر ضرور. به همین سبب تا جایی که توانسته‌ام از آن تمرینها و پرسش و پاسخها بهره گرفته‌ام و آنها را در جای خود و در خدمت هدف این کتاب آموزشی به کار گرفته‌ام. از این بابت می‌توان این خودآموز را نوعی تألیف به شمار آورد. با این حال تاکنون چیزی شبیه به این خودآموز در زبان فارسی ندیده‌ام. از این نظر کتاب حاضر شاید جایگاهی ویژه داشته باشد. اگر عمری باشد نکته‌های تکمیلی را در خودآموزهای دیگری که در دست حروفچینی و تألیف دارم می‌گنجانم.

3) همه‌ی ترجمه‌ها و برابرنهاده‌ها از این قلم است. بدین اعتبار کتابی فراهم آمده است برای دوستداران زبانهای کردی و یادگیری این زبانها. گامی ‌است کوچک، اما برخوردار از جایگاهی خاص. تمرینها را نیز در مواردی خود آراسته و تنظیم کرده‌ام و در مواردی به همان شکل آغازین از منبع اصلی برگرفته‌ام، اما سرجایش بسته به نظم این کتاب قرار داده‌ام.

بنا بر آنچه آمد، گردآوری و تألیف مطالب و همچنین انتخاب و ترجمه و توضیح موارد دستوری در این کتاب از این قلم است.

4) این کتاب دو سال پیش به پایان رسید. از آنجا که بضاعت مالی کافی نداشتم ناچار بسته به امکاناتم به نوبت حروفچینی نوشته‌هایم را تدارک می‌بینم. …

5) امیدوارم با انتشار این کتاب هرچند محدود توانسته باشم گامی‌ نو در چارچوب زبانهای حوزه‌ی تمدن ایرانی برداشته باشم و نگاه به جلوه‌های فرهنگی گوشه‌های این تمدن را از توجهی ویژه برخوردار کنم. در دوره‌ی دکترای رشته‌ی فرهنگ و ارتباطات از دانشجویان می‌خواستم حداقل یک زبان از زبانهای عرصه‌ی تمدن ایرانی را بیاموزند و یک زبان نیز از همین زبانها را در چارچوب ایران کنونی. در کنار این دو زبان اینان می‌باید در آن هنگام دو زبان فرنگی را نیز بیاموزند. …

6) کتابهای خودآموز دیگری تدارک دیده‌ام. امیدوارم بتوانم آنها را نیز به حروفچینی بسپارم و در همین اندک زمانی که از این حیات دشوار و پررنج برایم باقی مانده است به چاپ بسپارم.»

خودآموز كردی كرمانجی»، نوشته‌ی دکتر چنگیز پهلوان را از «اینجا» بارگیری فرمایید.

—————————————————

دیگر «نسکهای پارسی‌انجمن»

پارسی سره

پرتو، ابوالقاسم (۱۳۷۷)؛ واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه)؛ سه دفتر؛ چاپ دوم. بارگیری دفتر نخست (۷۲۲ رویه) از«اینجا»، دفتر دوم (۷۴۶ رویه) از«اینجا»و دفتر سوم (۷۲۳ رویه) از«اینجا».

جلالی، تهمورس (۱۳۵۴)؛ فرهنگ پایه (واژه‌های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره)؛ کتابخانه‌ی ابن سینا؛ چاپ نخست. بارگیری از «اینجا» (۱۳ مگابایت).

فرهنگستان زبان پارسی (۱۳۹۰)؛ واژه‌نامه پارسی سره. بارگیری از «اینجا» (۲ مگابایت).

واژه‌های نو فرهنگستان ایران (از خردادماه ۱۳۱۴ تا اسفندماه ۱۳۱۹)؛ تهران: دبیرخانه فرهنگستان. بارگیری از «اینجا» (۵ مگابایت).

 فرهنگ

افنان، سهیل محسن (۱۹۶۹)؛ واژه‌نامه‌ی فلسفی (ف‍ارس‍ی‌، ع‍رب‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌، پ‍ه‍ل‍وی‌، ی‍ون‍ان‍ی‌ و لات‍ی‍ن‌)؛ بیروت: دارالمشرق. بارگیری از «اینجا» (۱۰ مگابایت).

امام‌شوشتری، محمدعلی (۱۳۴۷)؛ فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان عربی؛ تهران: انجمن آثار ملی. بارگیری از «اینجا» (۱۶ مگابایت).

حسینی مدنی تتوی، عبدالرشید پسر عبدالغفور (۱۳۳۷)؛ فرهنگ رشیدی به همراه معربات؛ دو پوشینه؛ پژوهش و ویراستاری محمد محمدلوی عباسی؛ تهران: کتابفروشی بارانی. بارگیری پوشینه‌ی نخست از «اینجا» (در ۸۲۱ رویه و کمتر از هشت مگابایت) و پوشینه‌ی دوم از «اینجا» (در ۷۹۹ رویه و کمتر از هشت مگابایت).

عمید، حسن (۱۳۸۹)؛ فرهنگ فارسی عمید. بارگیری از «اینجا» (۶ مگابایت).

خانلری (کیا)، زهرا (۱۳۴۸)؛ فرهنگ ادبیات فارسی؛ بنیاد فرهنگ ایران. بارگیری از «اینجا» (در ۸.۴ مگابایت و ۵۸۰ رویه).

مصاحب، غلامحسین و … (۱۳۸۱)؛ دایرةالمعارف فارسی؛ کتابهای جیبی. دفتر یکم، پیشگفتار و … | دفتر دوم، درآیه ا | دفتر سوم، درآیه ب | دفتر چهارم، درآیه پ | دفتر پنجم، درآیه ت | دفتر ششم، درآیه ث، ج و چ | دفتر هفتم، درآیه ح و خ | دفتر هشتم، درآیه د و ذ | دفتر نهم، درآیه ر، ز و ژ | دفتر دهم، درآیه س | دفتر یازدهم، درآیه ش | دفتر دوازدهم، درآیه ص، ض، ط و ظ | دفتر سیزدهم، درآیه ع و غ | دفتر چهاردهم، درآیه ف | دفتر پانزدهم، درآیه ق | دفتر شانزدهم، درآیه ک | دفتر هفدهم، درآیه گ | دفتر هیژدهم، درآیه ل | دفتر نوزدهم، درآیه م | دفتر بیستم، درآیه ن | دفتر بیست‌ویکم، درآیه و | دفتر بیست‌ودوم، درآیه ه و ی | دفتر بیست‌وسوم، فرهنگ واژه‌ها و ترمها

نورایی، علی (۲۰۱۳)؛ فرهنگ ریشه‌‌ی واژگان فارسی؛ بارگیری از «اینجا» (در ۲۲ مگابایت و ۸۸۴ رویه).

تاریخ زبان و دبیره‌ی پارسی

بهروز، ذبیح (۱۳۶۳)؛ خط و فرهنگ؛ چاپ دوم؛ فروهر. بارگیری از «اینجا»(۲۳۸رویه و ۴ مگابایت).

ناتل خانلری، پرویز (۱۳۶۵)؛ تاریخ زبان فارسیِ؛ سه دفتر. بارگیری دفتر نخست (۷۲۲ رویه) از «اینجا»، دفتر دوم (۷۴۶ رویه) از«اینجا»و دفتر سوم (۷۲۳ رویه) از«اینجا».

زبانها و گویشهای ایرانی

پهلوان، چنگیز (1392)؛ خودآموز كردی كرمانجی (مجموعه‌ی زبانهای حوزه‌ی تمدن ایرانی). بارگیری از «اینجا» (زیر یک مگابایت).

فرهنگستان زبان پارسی (۱۳۹۱)؛ واژه‌نامه کوچک پارسی میانه. بارگیری از «اینجا» (۴ مگابایت).

کسروی تبریزی، احمد (۱۳۲۵)؛ آذری یا زبان باستان آذربایجان. بارگیری از «اینجا» (۱ مگابایت).

برای بارگیری نسکهای دیگر یا آشنایی بیشتر با این دفترها به کتابخانه‌ی پارسی‌انجمن بنگرید.

جستارهای وابسته

  • زبان آذربایجانزبان آذربایجان شهربراز- زبان مردم آذربایجان مانند باقی مردم ایران از خانواده‌ی زبان‌های ایرانی بوده که به خاطر ساکن شدن ترکمانان و ترکان و به ویژه از دوران صفویان اندک اندک به زبان ترکی تبدیل شده است و البته این ترکی به خاطر زیرچینه‌های (substrata) زبانی و فرهنگی سخنگویان خود بسیار زیر تاثیر پارسی […]
  • نیروی یگانگی‌بخش زبان فارسی؛ بررسی کتاب «تاریخ و زبان در افغانستان»نیروی یگانگی‌بخش زبان فارسی؛ بررسی کتاب «تاریخ و زبان در افغانستان» فریدون جنیدی- از سوی بنیاد فرهنگی دکتر افشار یزدی نامه‌ای به نام « تاریخ و زبان در افغانستان» به چاپ رسید که دری تازه از پژوهش را در تاریخ و فرهنگ مرزی که از دو سده‌ی پیش «افغانستان» نامیده شد، باز می‌کند و برخی از پیوندهای آشکار میان مردمان دو سوی این مرز (و گاه سه‌سوی این مرز) را بازمی‌نماید. […]
  • آرتور کریستنسن و گویش‌های ایرانیآرتور کریستنسن و گویش‌های ایرانی شهربراز- نام‌آوری آرتور امانوئل کریستنسن، یشتر در زمینه‌ی تاریخ ایران و به ویژه کتاب «ایران در زمان ساسانیان» و کتاب «کیانیان» است؛ اما امروز می‌خواهیم به شناساندن کتابی از وی در زمینه‌ی گویش‌های ایرانی بپردازم. […]
  • زبان‌های اسلامی؟!زبان‌های اسلامی؟! شهربراز- مردم خاورزمین «موضوع مطالعه»اند و از خود حق و اختیاری ندارند و این «مطالعه‌کننده»ی غربی است که آزادانه برای «راحتی کار خود» و «صرفه‌جویی در نوشتن و گفتن» تصمیم می‌گیرد که این مردم را - مانند حشره‌ها و گیاهانی که در آزمایشگاه روی آنها مطالعه می‌شود - دسته‌بندی کند و برچسب بزند و درباره‌شان چیز […]
  • هارولد بیلی و زبان خُتَنیهارولد بیلی و زبان خُتَنی شهربراز- سر هارولد والتر بیلی از ایران‌شناسان برجسته روزگار ما بود که در زنده کردن فرهنگ و زبان ایرانی ختنی نقش بسیار مهمی داشت.
  • نامنامه‌ی ایرانی فردیناند یوستینامنامه‌ی ایرانی فردیناند یوستی شهربراز- «فردیناند ویلهلم یاکوب یوستی»، زبان‌شناس و خاورشناس آلمانی است که «نامنامه‌ی ایرانی» یکی از کتاب‌های اوست. این کتاب دارای نزدیک ۴۵۰۰ نام (و ۹۵۰۰ شخص جداگانه) است که در متن‌های ایرانی (اوستایی، پارسی کهن، میانه و نو) تا زمان یوستی به دست آمده بوده است. این نام‌ها همچنین از متن‌ها و خاستگاه‌های دیگری مانند سنگ‌نبشته‌ها و کتاب‌های […]
0

دیدگاهی بنویسید.

رایانشانی شما پخش‌ نخواهد شد.


*