6 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. هنبازیدن به چمار شریک شدن است است. بهتر نیست آن را برای به اشتراک گذاشتن به کار نبریم. اشتراک گذاشتن را شاید بتوان هنبازاندن گفت. البته بشیدن هم پیشنهاد جالبی است.

  2. درود دوست گرامی. در واژه‌نامه « همرسانیدن» را که برساختهٔ داریوش آشوری است، جایگزین «هنبازیدن» کرده‌ایم. درود «پیک» را به آسانی می‌توان در معناهای تازه قرارداد کرد. شماری از سره‌گرایان باور دارند «رایاپیک» از آن رو که به «ه» پایان نپذیرفته زایایی بیشتری دارد. با این همه گزینش پارسی‌انجمن در واژه‌نامه «رایانامه» بوده‌است.

  3. پسوند اوس که پسوند نگهبانی وپاسبانی است را هم درنظر داشته باشید
    همینطور پسوند باد یا‌بات که بمعنی خانه وآبادی کنار آن چیزاست مثل رهبات یعنی خانه کنار راه وآباد یعنی کنار آب

دیدگاهی بنویسید.


*