2 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. با درود
    سپاس بیکران از همه کوشندگان میهنی برای بالندگی و پویایی زبان پارسی .
    پیشنهاد می گردد بجای واژه فوق العاده واژه “فراروند” و بجای خارق العاده = افد(شگفت در پهلوی) و عاده (روند) واژه “افد روند بکار برده شود .

    0

دیدگاهی بنویسید.

رایانشانی شما پخش‌ نخواهد شد.


*