2 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. هراس دربرابر فوبیا بکار رفته و تا اندازه‌ای بالایی جاافتاده است، برای نمونه در: ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی، بلندی‌هراسی و…
  برای ترور بهتر است جداشده‌های ترس را بکار بریم: ترساندن>>ترسانش
  ترسانش‌= ترور
  ترسانش‌گر= تروریست
  ترسانش‌گریی = تروریسم

  پیشنهاد شما پیشنهاد خوب و درستی است. سخن اینجاست که اکنون بسیاری به‌ویژه در رسانه‌های کشور افغانستان واژهٔ هراس‌افکن و جداشده‌هایش را بکار می‌برند. با این همه جا دارد بیشتر بر روی این واژه درنگ و اندیشه کرد. سپاس از دیدگاهتان.
  پارسی‌انجمن

  1+
 2. در ادامه‌ی نظر پیشین،
  پیشنهاد دوم باز با کاربرد واژه‌ی ترس:
  ترسش=ترور
  ترسش‌گر=تروریست
  ترسش‌گرایی=تروریسم

  همانندی ترسش و ترور جاافتادن واژه را آسان‌تر می‌کند.

  0

دیدگاهی بنویسید.


*