2 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. من واژۀ «اُزینش» را به سبک واژۀ انگلیسی «election» برابرِ «انتخابات» نهاده ام. به مقایسۀ select با گزیدن و elect با اُزیدن توجّه کنید :
  • گزیدن = گُـ (=جدا، دور؛ پارسی میانه : ویـ) + زیدن (چیدن = انتخاب کردن)
  select = se (=apart) + lect (choose, Latin : leger)
  • اُزیدن = اُ (اُز = بیرون) + زیدن
  elect = e (ex = out) + lect

  0

دیدگاهی بنویسید.


*