1 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. خُنیاخته : سلول خونی
    گویژه : واژه بهتری است . چون ریزبین بودن رو می رساند و نادیدنی رو بیشتر می رساند و چه کوچک بودن به اندازه دیداری رو می رساند مانند مورچه : مور کوچک ، مور هم معادل حشره است هرچند که در زبان پارسی آنرا بجای مورچه ant بکار می برند ولی واژه موریانه و پرمور (زنمور : حشره نیش زن) و چندین واژه دیگر حشره بودن نشان می دهد.
    ژه : بهتر است هر چیزبسیار ریز که با چشم دیده نمی شود یا به سختی دیده می شوند رو با این پسوند ساخت

دیدگاهی بنویسید.


*