«اوستا»ی رهام اشه چاپ شد

پارسی‌انجمن: اوستا (Avesta; A Grammatical Précis) نوشته‌ی رَهام اشه به زبانِ انگلیسی، برای نخستین بار، در ایران، چاپ شد.

جداسانیِ زبانِ اوستایی که رهام اشه نوشته با کارهایی که پیش از این انجام شده در این است که این کار بر پایه‌ی «دیدگاهِ ایرانی به اوستا» نگارش شده است، و نیز همه‌ی واژه‌های اوستایی بر پایه‌ی «ریشه‌شناسیِ ایرانیِ کهن یا آغازین» نهاده شده‌اند.

بر پایه‌ی این کار، دانش‌پژوهان نه تنها می‌توانند بر بنیادِ تازه‌ترین و واپسین یافته‌های زبان‌شناسی، دبیره، دستورِ زبان، واج‌شناسی و ریشه‌شناسی زبانِ اوستایی را خودآموز فراگیرند که با نگاهِ ایرانی به اوستا و زبانِ ایرانیِ آغازین نیز آشنا شوند.

رهام اشه برای نخستین بار این دیدگاهِ ایرانی به اوستا را ـ که درست در برابرِ دیدگاهِ همه‌ی آن کسانی است که نوشته شدنِ اوستا را در روزگارِ پایانِ ساسانی و اسلامی می‌دانند ـ در پیشگفتارِ این کار به روشنی برنموده و برگشوده است.

گفتنی است که این کار هم‌اکنون نبیگِ آموزشی در آکادمیِ علومِ تاجیکستان است و دانشجویانِ این دانشگاه بر پایه‌ی همین نبیگ زبانِ اوستا را فرامی‌گیرند.

چاپِ نخستِ اوستا را «کتابِ سده» در ۲۰۱ رویه و با پوشینه‌ی سخت در دسترسِ استادان، پژوهندگان، دانشجویان و دوستدارانِ فرهنگ و زبانهای ایرانی نهاده است.

***

برایِ آگاهیِ بیشتر «بدین جای» بنگرید.

برایِ خریدِ اوستا «بدین جای» بروید.

***

فهرستِ برخی از نبیگهای چاپ‌ شده‌ی رهام اشه چنین است:

نبیگهای پارسی

فرشنها (کلن)

آموزگِ گیهانیگِ مغان (پاریس، ارمان ۱۹۹۵)

آموزه‌ی بزشکیِ مغان (پوسته‌ی یک) (پاریس: ارمان ۲۰۰۰)

آذرب‍ادِ م‍ه‍رس‍پ‍ن‍دان‌: پ‍رت‍وی‌ ن‍و اب‍ر زن‍دگ‍ی‌ و ب‍رخ‍ی‌ از ک‍اره‍اش‌ (پاریس: ارمان ۲۰۰۲؛ تهران: تیمورزاده ۱۳۸۲)

هرمزد با هرویسپ آگاهی؛ یک متنِ ناشناخته به پارسیگ (پاریس: ارمان ۲۰۰۲؛ تهران: اساطیر ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰)

راس‍ت‍ه؛‌ آموزه‌ی بزشکیِ مغان (تهران: اساطیر ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰)

نامه‌ی تَنسَر (پاریس: ارمان ۲۰۱۳)

نبیگهای انگلیسی

The Persic (Pahlavi): a grammatical précis (Paris: Ermān 1998)

kārnāmag ī ardašir ī pābagān: The Book of the Acts of Ardašir son of Pābag (Text, Transcription and Translation) (Paris: Ermān 1999)

šahrestānīhā ī ērānšahr: The Lands of Ērānšahr; abdīh ud sahīgīh ī zamīg ī sagestān: The wonders and mirabilia of the land of Sakastāna (Text, Transcription and Translation) (Paris: Ermān 1999)

The Book of Psalms (Text, Transcription and Translation) (Paris: Institute of Eric Studies 2000)

šak-ud-gumānīh-vizār: The Doubt-removing book of Mardānfarrokh (Introduced, translated, and edited) (Paris: Alain Mole 2004; Mumbai: K. R. Cama Orienatal Institute 2014; Paris: Alain Mole 2015)

Treatise about The Significance of the Sacred Girdle (Text, Transcription, and Translation, with the illustrations) (Paris: Institute of Eric Studies 2005)

Avesta glossary: A glossary of Avesta words and their Pārsīg equivalents, based on the Zand, the so-called Frahang ī ōīm: ēk, Text and Grammatical Notes (Mumbai: K. R. Cama Orienatal Institute 2009)

The Avesta Texts (Introduction and Stūdgar) (Mumbai: K. R. Cama Orienatal Institute 2009)

husrav ī kavādān ud rēdak-ē: The treatise Xusrō son of Kavād and a Page (2010)

Zurvān ‘Time’ In the last texts of the Magi (2011)

Jāvēdān Xrad: some fragments of the eternal wisdom of Aošnara the wise which are extant in Pārsīg (Pahlavi), Arabic and Persian (Mumbai: K. R. Cama Orienatal Institute 2011)

Jāmāspīg: the Pārsīg version of the Memorial of Jāmāspa (Mumbai: K. R. Cama Orienatal Institute 2013)

dādestān ī mēnōg xrad: Sentences of the Spiritual Wisdom (2015)

Some excerpts of the Ēvēn-nāmag from the fourth book of the Dēnkird (2015)

Paul the Persian, Aristotle’s Logic (edited and translated) (ParsiAnjoman 2016)

vīrāzagān: The visionary journey of Vīrāza to heaven and hell (Editio Princeps of the Vīrāzagān with transcription of both the Vīrāzagān and the Ardā Vīrāzagān) (Tehran: Shourafarin 2017; Tehran: Sade 2017)

Pārsīg Language (The so-called Pahlavi) Parts of Speech, Word Formation, and Phonology (Tehran: Sade, 2017)

Avesta; A Grammatical Précis (Tehran: Sade, 2019)

این نبیگها از ایشان نیز تا کنون به پارسی گردانده شده‌اند:

پاول پارسی، گویایی ارستو (گردانشِ بزرگمهر لقمان) (تهران: شورآفرین ۱۳۹۵)

زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی (گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان) (تهران: سده ۱۳۹۷)

جستارهای وابسته

 • «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد«زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ی رَهام اشه و گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان به پارسیِ سره چاپ شد.
 • چاپِ نبیگی از فرزانه‌ی ایرانِ باستان برای نخستین‌بارچاپِ نبیگی از فرزانه‌ی ایرانِ باستان برای نخستین‌بار «گویایی ارستو» از پاول پارسی ـ فرزانه‌[=فیلسوف] و گویایی‌دان[=منطق‌دان] ایران باستان و استاد فرزانگی[=فلسفه‌ی] خسرو انوشیروان ساسانی ـ برای نخستین‌بار با گردانش بزرگمهر لقمان چاپ شد. نبیگ[=کتاب] «گویایی ارستو» دربردارنده‌ی سه گفتار از پاول پارسی (گفتار اندر گویایی ارستو، روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارش ارستو و پیش‌درآمدی بر […]
 • آموزش و پرورش در ایرانِ باستانآموزش و پرورش در ایرانِ باستان پارسی‌انجمن: به زمانِ ساسانیان دو نهادِ آموزش و پرورشِ کودکان بود: دبیرستان و هیربدستان. کارِ دبیرستان آموزشِ خواندن و نوشتن بود و کارِ هیربدستان آموزش برای مُغ‌ گشتن. در دنباله‌، سخنانِ «رهام اشه» درباره‌ی آموزش و پرورش در ایرانِ باستان را می‌بینید و می‌شنوید. گفتارِ ایشان نو و یکسره برپایه‌ی نوشته‌های باستانیِ برجای‌مانده […]
 • Pārsīg Language چاپ شدPārsīg Language چاپ شد زبانِ پارسیگ یا زبانِ پهلوی نوشته‌یِ رَهام اشه در سه بخشِ دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی در ۵۰۱ رویه به زبانِ انگلیسی چاپ شد. این نبیگ[=کتاب] که Pārsīg Language نام دارد برای هر کسی که می‌خواهد زبانِ پارسیگ را به خوبی یاد بگیرد یا با واژه‌سازی به گونه‌یِ دانشی در این زبان آشنا شود یا آن را با دیگر زبانهایِ ایرانی بسنجد یا واج‌شناسی […]
 • چاپِ یک نوشته‌ی نویافته به زبانِ پارسیگچاپِ یک نوشته‌ی نویافته به زبانِ پارسیگ یک نوشته‌ی نویافته به زبانِ پارسیگ (پهلوی) با آوانویسیِ رَهام اشه بازچاپ شد. این نوشته‌ی نویافته «ویرازگان» نام دارد که درباره‌ی ایورزِ[=سفرِ] مُغی به نامِ «ویراز» به بهشت و دوزخ است. «ویرازگان» دگرسان از «ارداویراف‌نامه» یا «ارداویرازنامه»ی شناخته‌شده است و تنها رونوشتِ آن در بنیادِ کاما در هندوستان نگهداری […]
 • ویژگیهای دستوری زبان اوستایی ازنگرِ فلسفه‌ی تاریخ (۱)ویژگیهای دستوری زبان اوستایی ازنگرِ فلسفه‌ی تاریخ (۱) زنده‌یاد ارسلان پوریا: زبان، ازبنیاد، هستی‌یافته‌ی منطقِ اندیشه‌ی سازندگانِ آن است.

2 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. با درود و خسته نباشید
  کتاب «آموزگِ گیهانیگِ مغان» را از کجا می‌توان تهیه کرد؟

  درود بر شما.
  این نِبیگ کنون در بازار نیست؛ شاید بتوان در نبیگخانه‌ای یافتش.
  پارسی‌انجمن.

دیدگاهی بنویسید.


*