«گفتاورد» برابرنهاد «بحث» است یا «نقل قول»؟

پرسش: آیا بهتر نیست گفتاورد را به معنای «بحث» بگیریم؟
گفت + آورد مثل شهر + آورد که به معنای هماوردی است. گفتاورد یعنی هماوردی بر سر یک موضوع.

پاسخ: «گفتاورد» در برابر «نقل ‌قول» واژه‌ای بیش‌و‌کم جاافتاده است. این واژه در دانش زبان‌شناسی واژه‌ای تراپیدا [=شفاف] یا روشن به شمار می‌آید. به این معنا که معنایش از روی ساخت واژگانی آن دریافته می‌شود.
گفت + آوردن = گفته‌ کَس دیگری را در میان سخن خود آوردن
که به درستی برابر واژه‌ی «نقل قول» است. در بحث همواره گفته‌های دیگران آورده نمی‌شود و چه بسا شخص بحث‌کننده تنها از سوی خود و با چم‌ورزی‌های [= استدلال‌های] خود سخن بگوید.

0

Comment on this FAQ


*