آیا پسوند «جات» پارسی است؟

پرسش: آیا پسوند «جات» در سبزیجات و میوه‌جات پارسی است؟

پاسخ: «تازیان برخی از واژگان پارسی پایان‌یافته به «ه» بیانِ حرکت را عربی‌ کرده و سپس به «ات» جمع بسته‌اند و ایرانیان این‌گونه جمع‌های معرب را از آنان گرفته‌اند و واژگان دیگر، از فارسی و عربی و دیگر را نیز به همان روش به کار برده‌اند؛ از این شمارند: انبجات، کارخانجات، دستجات، نوشتجات و میوجات و … . اما بهتر آن است که بگوییم: نوشته‌ها، دسته‌ها، کارخانه‌ها، میوه‌ها و… .
مردم عادی به قرینه‌ی واژگان بالا، شماری از واژگانی را هم که به «ه» پایان نیافته‌اند ولی با واکه‌ی «و» یا «ی» یا «ا» به پایان می‌رسند با «جات» جمع بسته‌اند. مانند مرباجات، دواجات، ترشیجات، داروجات، که به جای آ‌‌نها باید گفت: داروها، ترشی‌ها، مرباها و… ».
برگرفته از: فرشیدورد، خسرو؛ (۱۳۸۶)؛ فرهنگ پیشوندها و پسوندها؛ نشر زوار؛ رویه‌ی ۳۰۰؛ با ویرایش.

1+

Comment on this FAQ


*