هم‌ارز subjective در فلسفه چیست؟

پارسی‌انجمن: subjective را صناعی ذهنی، آریان‌پور درونی، تقی‌زاده آن را انفسی، بزرگمهر آن را دیریاخته، دریاختگی و درون‌بودی، فروغی آن را درون‌ذاتی، سیاسی آن را شخصی، مجتبوی آن را اعتباری، منصور آن را فاعلی، رضی آن را درون‌گرا یا بازیابی درونی، پرهام آن را درون‌بینی، آشوری آن را سوژه، مصاحب آن را درون‌خودی، شیرانی آن را امر درون ذاتی و درون‌نگر برگردان کرده‌اند. subjective را ادیب‌سلطانی «درون‌آختی» و حیدری ملایری «درآختی» برگردانده‌اند:

Darâxt “thing drawn in, under” from dar- + âxt. The prefix dar-, from preposition dar “in, into, within; on, upon, above; of, about, concerning;” from Mid.Pers. andar “in, into, within,” → inter-.

The second component âxt, contraction of âxté, p.p. of âxtan, variants âhixtan, âhiz- “to draw (a sword),” âhanjidan “to draw up, pull, extract,” Mid.Pers. âhixtan, âhanjitan “to draw out, pull up, extract,” Av. θanj- “to draw, pull, drive;” Proto-Iranian *θanj-.

1+

Comment on this FAQ


*