5 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. ما در ایران کهنمان صنعت را داشتیم و برای صنعت و صنعتگران نیز واژه پارسی پهلوی داشته ایم. از این روی هم بایستگی ندارد که برای آن به دنبال آفرینش واژگان نوین باشیم، و هم این که اگر هم بخواهیم واژه جایگزین پارسی را جایگزین نماییم، چه بهتر که از واژگان داستانیگ (تاریخی) بهره ببریم که هم ریشه در داستان کهن میهنمان دارند و هم این که آوادَگان (نسل های) کنونی را با آوادگان گذشته خود می پیوندند و به آشنایی بیشتر آن ها با زبان پارسی پهلوی نیاکانشان رهنمون می شوند، و کیستی آن ها را به آنها یادآوری می نمایند. از این رو، واژگان پارسی پهلویگ زیر را پیشنهاد می نمایم:
  هوتوخش: صنعتگر، صنعتکار
  هوتوخشیدَن (هوتوخش-): ساختن (صنعت)
  {هوتوخشدار: قابل ساختن (صنعتی)}
  {هوتوخشین: قابل ساختن (صنعتی)}
  {هوتوخشیدار: سازنده، صنعتگر، صنعتکار}
  {هوتوخشیداری|ه: هوتوخشیداری، سازندگی، صنعتگری، صنعتکاری}
  هوتوخشاگ: صنعتگر، صنعتکار
  {هوتوخشاگی|ه: هوتوخشاگیه، هوتوخشیداری، سازندگی، صنعتگری، صنعتکاری}
  {هوتوخشان: صنعتگر، صنعتکار}
  {هوتوخشانی|ه: هوتوخشانی، هوتوخشاگی، هوتوخشیداری، سازندگی، صنعتگری، صنعتکاری}
  {هوتوخشیشن: ساختن، صنعت}
  {هوتوخشیشنیگ: صنعتی، قابل ساخت (صنعتی)}
  {هوتوخشیشنی|ه: هوتوخشیشنیه، صنعت}
  {هوتوخشَگ: صنعت، ابزاری برای ساخت (صنعتی)}
  {هوتوخشینَگ: ابزاری برای ساخت (صنعتی)}
  هوتوخشی|ه: هوتوخشیه، صنعتگری، صنعتکاری
  {هوتوخشیگ: هوتوخشیشنی، صنعت}
  هوتوخشیدَگ: ساخته شده (صنعتی)
  {هوتوخشیدَگی|ه: هوتوخشیدَگیه، ساخته شدگی (صنعتی)}
  این ها واژگان نیاکانمان هستند و اگر ما فرزندان آنان، از سخنان و واژگان آنان بپرهیزیم، خودمان را نباخته ایم؟ با سپاس، بابک

 2. شگرد: فنّ
  شگردشناسی/شگردشیناسیشنی|ه: فنّ شناسی، تکنولوژی
  شگردیگ: فنّی، تکنولوژیک
  شگردشناختی/شگردشیناسیشنیگ: تکنولوژیکی

 3. واژه “دانشگری: Technology” و “دانشگر: Technologist” و “دانشگَریها یا دانشگرانه: Technologically” را نه پیشنهاد، یادآوری می نمایم.

دیدگاهی بنویسید.


*