پشتیبانی از پارسی‌انجمن

پارسی انجمن دست فرهنگ‌یاران را از سراسر گیتی برای پشتیبانی می‌فشارد. برای آگاهی بیشتر و بررسی شیوه‌ی پشتیبانی به ما پیام دهید. همچنین یاریگر شما در انجام فراکارهای[=پروژه‌های] آموزشی و فرهنگی به نام خودتان یا سازمانتان هستیم.

شماری از فراکارهای پارسی‌انجمن چنین است:

  • آموزش کودکان نابرخوردار یا آواره در گستره فرهنگی ایرانشهر (افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ایران و …). در این زمینه انجمن از آغاز سال ۱۳۹۳خورشیدی تاکنون فراکارهایی را در دست انجام دارد و برای گسترش آنها نیازمند پشتیبانی است.
  • پشتیبانی از بازگرداندن دبیره پارسی به تاجیکستان (جایگزینی با دبیره روسی کنونی).
  • ویرایش سنجشگرانه و سپس چاپ دستنویسهای کهن پارسی که در نبیگخانه‌ها[=کتابخانه‌های] بیرون از ایرانشهر نگهداری می‌شوند.
  • گسترش دامنه‌ی کارهای کنونی پارسی‌انجمن.
  • گردآوری فرهنگ بزرگ پارسی سره.
  • فراهمش فرهنگهای ویژستارانه رشته‌های گوناگون به پارسی سره.