پشتیبانی از پارسی‌انجمن

«پارسی‌انجمن» دستِ فرهنگ‌یاران را از سراسرِ گیتی برای پشتیبانی می‌فشارد.

برای آگاهیِ بیشتر و بررسیِ شیوه‌‌های پشتیبانی به ما پیام دهید.

همچنین یاریگر شما در پیشبردِ برنامه‌های آموزشی و فرهنگی به نامِ خودتان یا سازمانتان هستیم.

شماری از برنامه‌های «پارسی‌انجمن» چنین‌اند:

  • راه‌اندازیِ نِبیگخانه‌ی(کتابخانه‌ی) اینترنتی در زمینه‌ی ایرانشناسی؛
  • چاپِ نِبیگهای(کتبِ) سودمند و دانشی در زمینه‌ی زبانِ پارسی و دیگر زبانهای ایرانی؛
  • گردآوریِ فرهنگِ بزرگِ پارسیِ سره؛
  • فراهمشِ فرهنگهای ویژستارانه‌ی رشته‌های گوناگون به پارسیِ سره؛
  • نوشتنِ فرهنگِ بزرگِ زبانِ پارسیگ (پهلوی)؛
  • ویرایشِ سنجشگرانه و سپسِ چاپِ دستنبشتهای کهنِ پارسی و پارسیگ؛
  • پشتیبانی از بازگرداندنِ دبیره‌ی پارسی به تاجیکستان (جایگزینی با دبیره‌ی سیریلیک کنونی)؛
  • آموزشِ کودکانِ نابرخوردار یا آواره در گستره‌ی ایرانشهر (افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ایران و …)؛
  • گسترشِ دامنه‌ی کارهای کنونیِ پارسی‌انجمن.