۱۶۳. چند واژه از استاد مهمد مُغدم

جستارهای وابسته

3+

2 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. با درود و سپاس، به رای من، مهمد شاید نامی پارسی جدای از محمّد باشد، و شناختگی بیشتر نام دوّم، می تواند به همگون پنداری نام مهمد با این نام عربی شده باشد. با این همه، پژوهش بیشتری بایسته است. بی (امّا) درباره واژگان پیشنهادی ایشان، باید گفت که بهتر آن است که نخست واژگان پارسی پهلوی بررسی شوند و برابرهای واژگان بیگانه از میان آنان برگزیده و بازشناسینیده شوند، و سپس، با به کار بستن برخی چارچوب ها، واژگان نوینی برای واژگان بیگانه که برابری ندارند، ساخته و پیشنهاد شوند. با سپاس از تلاش ایشان، آیا واژه نیکی گر همام واژه شناخته شده نیکوکار نیست؟ یا مهشهر خوش آهنگ تر و آسان تر از مهین شهر نیست؟

    1+

دیدگاهی بنویسید.


*