«واژگانِ اوستا» چاپ شد

پارسی‌انجمن: ویرایشی تازه از فرهنگِ اوستایی به پارسیگ از  رَهامِ اشه به زبانِ انگلیسی چاپخش شد.

این واژه‌نامه میانِ پژوهشگران به فرهنگِ «اویم» (frahang ī ōīm: ēk) نامی است، لیک این فرهنگ خود را چنین نامد: «درباره‌ی شناختنِ واژه‌های و ماریگهای اوستا که چیستی و چگونگیِ زندِ آنها است» (abar bē šnāxtan ī vāz ud mārīgān ī abestāg kū-š zand cē ud ceōn).

این فرهنگ را نویسندگانی گوناگون در زمانهایی گوناگون نوشته‌اند و پیشینه‌ی بخشی از این فرهنگ به روزگارِ اشکانان و بخشهای دیگر به روزگارِ ساسانیان و پس از آن باز‌گردد.

این فرهنگ که در ۲۷ بهر است به دو گونه بخش شده: بخشی بر پایه‌ی نهاده‌ها(موضوعات) است و بخشی دیگر بر پایه‌ی واتِ(حرفِ) نخستِ واژه‌های اوستایی.

بنیادِ کاما، پیش‌تر، در سالِ ۲۰۰۹، این فرهنگ را با ویرایشِ  اشه چاپ کرده بود. اینک  اشه بر پایه‌ی دست‌نبشتی که به تازگی یافته‌اند، ویرایشی تازه از این فرهنگ به دست داده‌اند.

واژگانِ اوستا (Avesta Vocabulary) در ۴۴۰ رویه، در اندازه‌ی وزیری، و به بهای ۵۵۰ هزار تومان در دسترسِ استادان، پژوهندگان، دانشجویان و دوستدارانِ فرهنگ و زبانهای ایرانی نهاده شده است.

بخشی از پیشگفتارِ انگلیسیِ واژگانِ اوستا را «بدین جای» توان خواندن.

واژگانِ اوستا را از «این جای» توان خریدن.


فهرستِ نِبیگهای(کُتبِ) چاپ‌‌شده‌ی  رهامِ اشه

به پارسی:

 • فرشنها (پ‍اری‍س‌، ۱۹۸۹)
 • آموزگِ گیهانیگِ مغان (پاریس، ارمان ۱۹۹۵)
 • آموزه‌ی بزشکیِ مغان (پوسته‌ی یک) (پاریس: ارمان ۲۰۰۰)
 • آذرب‍ادِ م‍ه‍رس‍پ‍ن‍دان‌: پ‍رت‍وی‌ ن‍و اب‍ر زن‍دگ‍ی‌ و ب‍رخ‍ی‌ از ک‍اره‍اش‌ (پاریس: ارمان ۲۰۰۲؛ تهران: تیمورزاده ۱۳۸۲)
 • هرمزد با هرویسپ آگاهی؛ یک متنِ ناشناخته به پارسیگ (پاریس: ارمان ۱۹۹۹؛ تهران: اساطیر ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰)
 • راس‍ت‍ه؛‌ آموزه‌ی بزشکیِ مغان (تهران: اساطیر ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰)
 • نامه‌ی تَنسَر (پاریس: ارمان ۲۰۱۳)

به انگلیسی:

 • The story of the priest Dēnyār (Paris: Ermān 1993, 2015)
 • The Persic (Pahlavi): a grammatical précis (Paris: Ermān 1998)
 • kārnāmag ī ardašir ī pābagān: The Book of the Acts of Ardašir son of Pābag (Text, Transcription and Translation) (Paris: Ermān 1999(
 • šahrestānīhā ī ērānšahr: The Lands of Ērānšahr; abdīh ud sahīgīh ī zamīg ī sagestān: The wonders and mirabilia of the land of Sakastāna (Text, Transcription and Translation) (Paris: Ermān 1999(
 • srōg nāmag: The Book of Psalms (Text, Transcription and Translation) (Paris: Ermān 2000)
 • šak-ud-gumānīh-vizār: The Doubt-removing book of Mardānfarrokh (Introduced, translated, and edited) (Paris: Alain Mole 2004; Mumbai: K. R. Cama Oriental Institute 2014; Paris: Alain Mole 2015)
 • Paul the Persian, Aristotle’s Logic (edited and translated) (Paris: Ermān 2004; Tehran: ParsiAnjoman 2016)
 • abar cim ī kustīg: Treatise about The Significance of the Sacred Girdle (Text, Transcription, and Translation, with the illustrations) (Paris: The Institute of Eric Studies 2005)
 • Avesta glossary: A glossary of Avesta words and their Pārsīg equivalents, based on the Zand, the so-called Frahang ī ōīm: ēk, Text and Grammatical Notes (Mumbai: K. R. Cama Oriental Institute 2009)

Second edition: Avesta Vocabulary (the so-called Frahang ī ōīm: ēk)

 • The Avesta Texts (Introduction and Stūdgar) (Mumbai: K. R. Cama Oriental Institute 2009)
 • husrav ī kavādān ud rēdak-ē: The treatise Xusrō son of Kavād and a Page (2010)
 • Zurvān ‘Time’ In the last texts of the Magi (2011)
 • Jāvēdān Xrad: some fragments of the eternal wisdom of Aošnara the wise which are extant in Pārsīg (Pahlavi), Arabic and Persian (Mumbai: K. R. Cama Oriental Institute 2011)
 • Jāmāspīg: the Pārsīg version of the Memorial of Jāmāspa (Mumbai: K. R. Cama Oriental Institute 2013).

Second edition: Jāmāspīg: The memoir of Jāmāspa and The Oracle of Hystaspes (Arrou: Alain Mole 2023; Tehran: Shourafarin 2023)

 • dādestān ī mēnōg xrad: Sentences of the Spiritual Wisdom (2015)
 • Some excerpts of the Ēvēn-nāmag from the fourth book of the Dēnkird (2015)
 • vīrāzagān: The visionary journey of Vīrāza to heaven and hell (Editio Princeps of the Vīrāzagān with transcription of both the Vīrāzagān and the Ardā Vīrāzagān) (Tehran: Shourafarin 2017; Tehran: Sade 2017; Second edition: Mumbai: K. R. Cama Oriental Institute 2024, Tehran: Shourafarin 2024)
 • Pārsīg Language (The so-called Pahlavi) Parts of Speech, Word Formation, and Phonology (Tehran: Sade, 2017)
 • Avesta; A Grammatical Précis (Dushanbe: Academy of Sciences, Tehran: Sade 2019)
 • Marriage Contracts: Pārsīg (“Pahlavi”), Sogdian and Bactrian documents (Dushanbe: Academy of Sciences, Tehran: Shourafarin 2020; Second edition: Arrou: Alain Mole 2021)
 • The Parthian Prince’s Remarkable Journey (The so-called Hymn of the Pearl) (Arrou: Alain Mole, 2021, Tehran: Sade, 2022)

این دو کارِ ایشان به پارسی گردانده شده‌اند:

این دو کار نیز بر  پایه‌‌ی/ به دنباله‌ی کارِ ایشان است:

جستارهای وابسته

 • «اوستا»ی رهام اشه چاپ شد«اوستا»ی رهام اشه چاپ شد پارسی‌انجمن: اوستا (Avesta; A Grammatical Précis) نوشته‌ی رَهام اشه به زبانِ انگلیسی، برای نخستین بار، در ایران، چاپ شد. جداسانیِ زبانِ اوستایی که رهام اشه نوشته با کارهایی که پیش از این انجام شده در این است که این کار بر پایه‌ی «دیدگاهِ ایرانی به اوستا» نگارش شده است، و نیز همه‌ی واژه‌های اوستایی بر پایه‌ی «ریشه‌شناسیِ ایرانیِ کهن یا […]
 • «پیمانهای زناشوییِ» رهامِ اشه چاپ شد«پیمانهای زناشوییِ» رهامِ اشه چاپ شد پارسی‌انجمن: «پیمانهای زناشویی» (Marriage Contracts) نامِ کارِ تازه‌ی «رَهامِ اشه» است که اندر آن به پیمانهای بر جای مانده از زناشوییِ ایرانیانِ کهن، به زبانهای «پارسیگ» (پهلوی)، «سُغدی» و «بَلخی» (با گردانشِ آنها به زبانِ انگلیسی به همراهِ یادداشتهای روشنگرانه و پانوشتهای ریشه‌شناسانه)، پرداخته […]
 • پراگَنشِ (انتشارِ) چاپِ سومِ «گویاییِ ارستو» و چاپِ پنجمِ «زبانِ پارسیگ»پراگَنشِ (انتشارِ) چاپِ سومِ «گویاییِ ارستو» و چاپِ پنجمِ «زبانِ پارسیگ» پارسی‌انجمن: «گویاییِ ارستو» (چاپِ سوم، ویرایشِ دوم) و «زبانِ پارسیگ» (چاپِ پنجم، ویرایشِ نخست) چاپخش شده و اینک در دسترسِ استادان، پژوهندگان، دانشجویان و دوستدارانِ گویایی و فرزانگی و فرهنگ و زبانهای ایرانی […]
 • Pārsīg Language چاپ شدPārsīg Language چاپ شد زبانِ پارسیگ یا زبانِ پهلوی نوشته‌یِ رَهام اشه در سه بخشِ دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی در ۵۰۱ رویه به زبانِ انگلیسی چاپ شد. این نبیگ[=کتاب] که Pārsīg Language نام دارد برای هر کسی که می‌خواهد زبانِ پارسیگ را به خوبی یاد بگیرد یا با واژه‌سازی به گونه‌یِ دانشی در این زبان آشنا شود یا آن را با دیگر زبانهایِ ایرانی بسنجد یا واج‌شناسی […]
 • «ویرازگان» بازچاپ شد«ویرازگان» بازچاپ شد پارسی‌انجمن: چاپِ سومِ (ویرایشِ دوم) «ویرازگان» که نوشته‌ای نویافته به زبانِ پارسیگ (پهلوی) است، با پیشگفتار و آوانویسیِ  رَهامِ اشه چاپخش شد.
 • «دینکردِ چهارم» چاپ شد«دینکردِ چهارم» چاپ شد پارسی‌انجمن: «گزیده‌ای از دینکردِ چهارم» (برگرفته از «آیین‌نامه»‌ی ساسانی، نوشته‌شده به روزگارِ شاهنشاه خسرو انوشیروان) با گردانش و گزارشِ «بزرگمهرِ لقمان» چاپخش شد.

دیدگاهی بنویسید.


*