پراگَنشِ (انتشارِ) چاپِ سومِ «گویاییِ ارستو» و چاپِ پنجمِ «زبانِ پارسیگ»

پارسی‌انجمن: «گویاییِ ارستو» (چاپِ سوم، ویرایشِ دوم) و «زبانِ پارسیگ» (چاپِ پنجم، ویرایشِ نخست) چاپخش شده و اینک در دسترسِ استادان، پژوهندگان، دانشجویان و دوستدارانِ گویایی و فرزانگی و فرهنگ و زبانهای ایرانی است.

بارگیری و آشنایی با «نزهه‌المجالس» شروانی

پارسی‌انجمن: «نزهه‌المجالس»ِ جمال‌الدین خلیل شروانی دربردارنده‌ی بیش از چهار هزار چارینه (رباعی) از سیسد چامه‌سرای (شاعر) ایرانی به زبانِ پارسی است که در میانِ سده‌های پنجم تا هفتم اسلامی سروده شده‌اند. این چارینه‌ها گواهی استوارند بر این که زبان ترکی در این بوم پیشینه‌ی چندانی ندارد.