1 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. خواهشانه این ازدانگاره رو بهدیس کنید.
    ترادیسی به چمار تبدیل هست و نه تغییر
    چنین درهمی و نابسامانی از پارسی انجمن بدور هست.
    با سپاس و ارجدانی

دیدگاهی بنویسید.


*