بارگیری کتاب «زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی»

زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی

 

ریاحی خویی، محمدامین (۱۳۶۹)؛ زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی؛ پاژنگ؛ چاپ نخست.

 

«زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی» کتابی پژوهشی است نوشتۀ دکتر محمدامین ریاحی. این کتاب نخستین‌بار در سال ۱۳۶۹ در تهران چاپ شده‌است.

در پیشگفتار کتاب آمده‌است: «سرگذشت پُرفرازونشیب زبان و فرهنگ ایرانی در هر دیار جداجدا باید به‌دقت مورد بررسی و شناخت قرار گیرد. حاصل کار ازیک‌طرف رشته‌های دوستی و پیوند معنوی میان ما و همسایگان ما را استواری بیشتر خواهدبخشید، ازطرفِ‌دیگر چهرۀ فرهنگ جهان‌گیر دیرسال ایران، این پیر سرفراز قرون و اعصار، را تابناک‌تر خواهدکرد. گوهرهای گمشده‌ای به بازار خواهدآمد که تحقیق در آن‌ها و بهره‌جویی از آن‌ها زبان و فرهنگ ما را غنی‌تر خواهدکرد و بر جلوه و جمال آن خواهدافزود. متون چندصدسالۀ چاپ‌نشده‌ای از مولویه و نوشته‌ها و سروده‌های فراموش‌شدۀ دیگری که به‌صورتِ نسخ نادر خطی در گوشۀ کتابخانه‌ها انتظار می‌کشند تا به همت پژوهندگانْ زندگی از سر گیرند و جای شایستۀ خود را در مجموعۀ ادب فارسی بازیابند، از این شمارند.»

فهرست بخش‌های کتاب

پیشگفتار

مقدمه: از کهن‌ترین روزگاران

دروازه‌های روم گشوده می‌شود

وضع فرهنگی و اجتماعی روم

فارسی، زبان رسمی آسیای صغیر

نخستین تألیفات فارسی در دیار روم

اوج گسترش زبان فارسی در دوره سلجوقیان

دیگر شاعران و نویسندگان آن عصر (کسانی چون محمد بن غازی ملطیوی، نظام‌الدین احمد ارزنجانی، مجدالدین ابی‌بکر، شمس‌الدین حمزه طغرایی، شمس‌الدین محمد اصفهانی وزیر، تاج‌الدین خلاطی و کمالی کامیار)

شعر و ادب فارسی در دورۀ ایلخانان

مولوی و ادبیات مولویه

دیگر شاعران عصر ایلخانان (کسانی چون نظام‌الدین خورشید، ناصری، سیواسی، اوحدالدین کرمانی، فخرالدین عراقی، یوسفی ارزنجانی، سیف فرغانی، سعدالدین مسعود و ارغوان خاتون)

متون منثور عصر ایلخانان

از انقراض سلجوقیان تا فتح استانبول

پس از فتح استانبول

شاهنامه‌خوانی و شاهنامه‌سرایی (مواردی از قبیل غزانامۀ روم اثر کاشفی، خنکارنامه یا تواریخ آل عثمان اثر میرسیدعلی طوسی، مثنوی وقایع سلطان بایزید اثر عارف، سلیم‌نامۀ ادایی شیرازی، سلیم‌خان‌نامه، سلیم‌شاه‌نامه، سلیم‌نامۀ منثور، فتوحات سلیمانی، فتوحات جمیله، شاهنامۀ عارف یا سلیمان‌نامه از فتح‌الله عارف، غزای سلمانی، شاهنامۀ تاریخ سلطان‌سلیمان از عبدالله غباری، شهنامۀ سلیم دوم از لقمان آشوری ارموی، شهنشاهنامۀ مراد سوم، شاهنامۀ بهشتی، فتوح‌العجم، شهنشاهنامه یا مرآت عثمانی از صدرالدین، شاهنامۀ بایزید دوم از فردوسی طویل)

شعر فارسی در عصر محمد فاتح

بایزید دوم و فارسی در عصر او

سلیم اول و معاصرانش

پس از جنگ چالدران

سلیمان قانونی و معاصران او

برخی دیگر از شاعران و نویسندگان (کسانی چون شیخ مکی خاکی، عبدالله بن حسین طالبی زنجانی، محمد پاشا، عبداللطیف افلاطون شیروانی، مصلح‌الدین مصطفی سروری، مصطفی چلبی، حلیمی شروانی، ابوالفضل منشی شیرازی، ابراهیم بن محمود، سیدمرشد یسوی، مصطفی گلیبولی‌لی، قاضی‌زاده مفتی، درویش پاشا، احمد حاتم افندی، ندایی کاشغری، فوزی موستاری)

فارسی، زبان رسمی نامه‌نویسی

فرهنگ‌نویسی و شرح و ترجمۀ متون فارسی

دست‌نویس‌های فارسی در دیار روم

عمق تأثیر ادب فارسی در زبان و ادب ترکی

میراث یک ترک از قرن دهم

فارسی در متصرفات عثمانی

زبان فارسی و تجدد ادبی در عثمانی

تدریس فارسی در مدارس

تأثیر فارسی در شعر دورۀ تنظیمات

تأثیر ادب عثمانی در ادبیات جدید فارسی

فارسی و زبان ترکی امروز ترکیه

فهرست‌ها دربردارنده‌ برگزیدۀ منابع، فهرست کسان، فهرست جای‌ها و فهرست نام کتاب‌ها

—————————————————

زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی را از «اینجا» دریافت کنید.

—————————————————

دیگر نسک‌های «پارسی‌انجمن»

پارسی سره

پرتو، ابوالقاسم (۱۳۷۷)؛ واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه)؛ سه دفتر؛ چاپ دوم. بارگیری دفتر نخست (۷۲۲ رویه) از«اینجا»، دفتر دوم (۷۴۶ رویه) از«اینجا»و دفتر سوم (۷۲۳ رویه) از«اینجا».

جلالی، تهمورس (۱۳۵۴)؛ فرهنگ پایه (واژه‌های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره)؛ کتابخانه‌ی ابن سینا؛ چاپ نخست. بارگیری از «اینجا» (۱۳ مگابایت).

فرهنگستان زبان پارسی (۱۳۹۰)؛ واژه‌نامه پارسی سره. بارگیری از «اینجا» (۲ مگابایت).

واژه‌های نو فرهنگستان ایران (از خردادماه ۱۳۱۴ تا اسفندماه ۱۳۱۹)؛ تهران: دبیرخانه فرهنگستان. بارگیری از «اینجا» (۵ مگابایت).

 فرهنگ

آریان‌پور کاشانی، منوچهر (۱۳۸۴)؛ فرهنگ ریشه‌های هندواروپایی زبان فارسی؛ اصفهان: جهاد دانشگاهی. بارگیری از «اینجا» (۱۰ مگابایت).

افنان، سهیل محسن (۱۹۶۹)؛ واژه‌نامه‌ی فلسفی (ف‍ارس‍ی‌، ع‍رب‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌، پ‍ه‍ل‍وی‌، ی‍ون‍ان‍ی‌ و لات‍ی‍ن‌)؛ بیروت: دارالمشرق. بارگیری از «اینجا» (۱۰ مگابایت).

امام‌شوشتری، محمدعلی (۱۳۴۷)؛ فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان عربی؛ تهران: انجمن آثار ملی. بارگیری از «اینجا» (۱۶ مگابایت).

حسینی مدنی تتوی، عبدالرشید پسر عبدالغفور (۱۳۳۷)؛ فرهنگ رشیدی به همراه معربات؛ دو پوشینه؛ پژوهش و ویراستاری محمد محمدلوی عباسی؛ تهران: کتابفروشی بارانی. بارگیری پوشینه‌ی نخست از «اینجا» (در ۸۲۱ رویه و کمتر از هشت مگابایت) و پوشینه‌ی دوم از «اینجا» (در ۷۹۹ رویه و کمتر از هشت مگابایت).

عمید، حسن (۱۳۸۹)؛ فرهنگ فارسی عمید. بارگیری از «اینجا» (۶ مگابایت).

خانلری (کیا)، زهرا (۱۳۴۸)؛ فرهنگ ادبیات فارسی؛ بنیاد فرهنگ ایران. بارگیری از «اینجا» (در ۸.۴ مگابایت و ۵۸۰ رویه).

مصاحب، غلامحسین و … (۱۳۸۱)؛ دایره‌المعارف فارسی؛ کتاب‌های جیبی. دفتر یکم، پیشگفتار و … | دفتر دوم، درآیه ا | دفتر سوم، درآیه ب | دفتر چهارم، درآیه پ | دفتر پنجم، درآیه ت | دفتر ششم، درآیه ث، ج و چ | دفتر هفتم، درآیه ح و خ | دفتر هشتم، درآیه د و ذ | دفتر نهم، درآیه ر، ز و ژ | دفتر دهم، درآیه س | دفتر یازدهم، درآیه ش | دفتر دوازدهم، درآیه ص، ض، ط و ظ | دفتر سیزدهم، درآیه ع و غ | دفتر چهاردهم، درآیه ف | دفتر پانزدهم، درآیه ق | دفتر شانزدهم، درآیه ک | دفتر هفدهم، درآیه گ | دفتر هیژدهم، درآیه ل | دفتر نوزدهم، درآیه م | دفتر بیستم، درآیه ن | دفتر بیست‌ویکم، درآیه و | دفتر بیست‌ودوم، درآیه ه و ی | دفتر بیست‌وسوم، فرهنگ واژه‌ها و ترمها

نورایی، علی (۲۰۱۳)؛ فرهنگ ریشه‌‌ی واژگان فارسی؛ بارگیری از «اینجا» (در ۲۲ مگابایت و ۸۸۴ رویه).

تاریخ زبان و دبیره‌ی پارسی

بهروز، ذبیح (۱۳۶۳)؛ خط و فرهنگ؛ چاپ دوم؛ فروهر. بارگیری از «اینجا»(۲۳۸رویه و ۴ مگابایت).

مسکوب، شاهرخ (۱۳۸۵)؛هویت ایرانی و زبان فارسی؛ فرزان روز؛ چاپ سوم. بارگیری از «اینجا».

ناتل خانلری، پرویز (۱۳۶۵)؛ تاریخ زبان فارسیِ؛ سه دفتر. بارگیری دفتر نخست (۷۲۲ رویه) از «اینجا»، دفتر دوم (۷۴۶ رویه) از«اینجا»و دفتر سوم (۷۲۳ رویه) از «اینجا».

دستورزبان پارسی

باطنی، محمدرضا (۱۳۴۸)؛ توصیف ساختمان دستورزبان فارسی (بر بنیاد یک نظریه‌ی عمومی زبان)؛ امیرکبیر. بارگیری از «اینجا» (۶.۶ مگابایت).

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

پهلوان، چنگیز (۱۳۹۲)؛ خودآموز کردی کرمانجی (مجموعه‌ی زبان‌های حوزه‌ی تمدن ایرانی). بارگیری از «اینجا» (زیر ۱ مگابایت).

پهلوان، چنگیز (۱۳۹۲)؛ خودآموز کردی سورانی (مجموعه‌ی زبان‌های حوزه‌ی تمدن ایرانی)؛ نشر فراز. بارگیری از «اینجا» (زیر ۱ مگابایت).

فرهنگستان زبان پارسی (۱۳۹۱)؛ واژه‌نامه کوچک پارسی میانه. بارگیری از «اینجا» (۴ مگابایت).

فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۱۳۹۱)؛ راهنمای گردآوری گویش‌ها برای گنجینه‌ی گویش‌های ایرانی؛ تهران. بارگیری از «اینجا» (زیر ۱ مگابایت).

کسروی تبریزی، احمد (۱۳۲۵)؛ آذری یا زبان باستان آذربایجان. بارگیری از «اینجا» (۱ مگابایت).

پارسی در دیگر زبان‌ها

آذران، حسین (۱۳۸۲)؛ واژه‎های ایرانی در زبان سوئدی؛ نشر بلخ؛ ۲۲۸ رویه. بارگیری از «اینجا» (کمتر از ۲ مگابایت).

الشیر، السیّد ادّی (۱۳۸۶)؛ واژه‌های فارسیِ عربی‌شده، برگردان حمید طبیبیان؛ امیرکبیر. از «اینجا» (اندکی بیش از ۵ مگابایت).

ریاحی خویی، محمدامین (۱۳۶۹)؛ زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی؛ پاژنگ؛ چاپ نخست. از «اینجا» (کمتر از ۵ مگابایت).

دیگر

– (۱۹۹۶)؛ نوشته‌های کسروی در زمینه‌ی زبان فارسی؛ به کوشش حسین یزدانیان؛ سوئد: کتاب ارزان؛ ۶۲۸ رویه. بارگیری از «اینجا» (۱۰.۴ مگابایت).

 

برای بارگیری نسک‌های دیگر یا آشنایی بیشتر با این دفترها به کتابخانه‌ی پارسی‌انجمن بنگرید.

 

جستارهای وابسته

  • نفوذ زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانینفوذ زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی زنده‌یاد دکتر محمد امین ریاحی: زبان فارسی در آسیای صغیر چندین سده زبان رسمی بود و طبقۀ مبرز بدان سخن می‌گفتند و شعر می‌سرودند و کتاب می‌نوشتند. نامه‌نویسی به فارسی بود، وعظ و تدریس به فارسی بود، و در آن دیار، هزاران نسخه از متن‌های فارسی را استنساخ کرده‌اند. این‌ها همگی اسناد گویایی از نفوذ زبان فارسی در آن سرزمین است. نفوذ فارسی منحصر […]
  • پان‌ترکان و دشمنی با زبان پارسیپان‌ترکان و دشمنی با زبان پارسی شهربراز- از آنجا که زبان پارسی یکی از عامل‌های پیونددهنده‌ی ایرانیان در طول تاریخ – به ویژه پس از اسلام – بوده است تجزیه‌طلبان و دشمنان ایران به تازگی برای رسیدن به هدف‌های شوم خود نوک حمله را به سوی زبان پارسی […]
  • بارگیری رایگان «واژه‌های ایرانی در زبان سوئدی»بارگیری رایگان «واژه‌های ایرانی در زبان سوئدی» شهربراز: «واژه‎های ایرانی در زبان سوئدی» در سال ۱۳۷۴ خ. در سوئد به دست دکتر حسین آذران نخعی نگاشته شده اما چاپ نخست آن به سال ۱۳۸۲ خ. در تهران انجام شده است. اینگونه بررسی‌های زبان‌شناسیک بسیار سودمند و برای شناخت زبان‌های ایرانی و نیز پیوندهای آنها با دیگر زبان‌های خانواده‌ی هندواروپایی […]
  • واژه‌های پارسی در فرهنگ عثمانی-فرانسهواژه‌های پارسی در فرهنگ عثمانی-فرانسه در این جُستار برخی از واژگان فارسی رایج در زبان ترکی عثمانی معرفی شده که با اندوه باید گفت در ایران به فراموشی سپرده شده‎اند. شایان توجه است که شماری از این واژگان هنوز هم در زبان ترکی عثمانی کاربرد […]
  • زبان پارسی آماج تازش‌هازبان پارسی آماج تازش‌ها شهربراز- در برابر این همه تازش و دشمنی، سنگر بزرگ و پرتوانی نیست که از زبان پارسی دفاع کند و تنها می‌توان به برخی دلسوزان امیدوار بود و به توانایی زبان پارسی که ققنوس‌وار در همه‌ی تاریخ خود پایدار بوده است و پایدار خواهد […]
  • واژه‌های فارسی در زبان ژاپنیواژه‌های فارسی در زبان ژاپنی آیت حسینی- 80 سال از برقراری پیوند رسمی دیپلماتیک بین ایران و ژاپن می‌گذرد؛ اما از سده‌ها پیش از آن، ژاپنی‌ها از راه نوشته‌های چینی با امپراتوری ایران و فرهنگ و تمدن آن کم و بیش آشنا شده […]
0

2 بازتاب

  1. Порсӣ анҷуман » Боргирии китоби “Забон ва адаби форсӣ дар қаламрави Усмонӣ”
  2. پارسی انجمن » بارگیری «دستورنامه‌ی پارسیگ» نیبرگ

دیدگاهی بنویسید.

رایانشانی شما پخش‌ نخواهد شد.


*