2 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. پسوند ایژه یا ژه بسیار کوچک بودن می رساند که با چشم بسختی دیده می شود. می توان برای ساخت چیزهای ریز و کوچک با این پسوند واژه نو افرید با چند پسوند واژه ساز کوچک و کاربرد آنها آشنا می شویم
  ژه ، ایژه ، ایزه : پسوند بسیار کوچک را می رساند که بسختی با چشم دیده می شوند یا با چشم نمی توان دید
  چه : این پسوند مانند بالا ولی با اندازه بزرگتری کوچک بودن را می رساند. که بسادگی با چشم می توان دید
  ک : این پسوند کمی کوچک بودن و نزدیک بودن اندازه به آن چیز را می رساند: دخترک
  چند کاربرد ژه
  گوی + ژه : گویژه (گولبول) – گویژه خون – خنگویژه
  دژیاختیژه ، دشیاختیژه : دژ/دش(زشت – آفت) + یاخت (سلول) + ژه (بسیار کوچک) : آفت کوچک سلول (ویروس) می توان با آواشناسی که ویژه زبان های آریایی هست خوناتر و بهتر کرد

دیدگاهی بنویسید.


*