1 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. سپاس از کوشش های شما بزرگواران
    “چپیره” واژه‌ای است که در برهان در برابر جامعه بکار رفته آیا واژه مناسبی برای جامعه است

دیدگاهی بنویسید.


*